Allmänna villkor

1. Allmänt

När kund beställer tjänster från Bolagsgrossisten i Sverige AB gäller dessa standardvillkor. Vid eventuella motstridigheter mellan de allmänna villkoren och det enskilda avtalet ska det enskilda avtalet som Bolagsgrossisten i Sverige AB tillhandahållit kunden gälla. Svensk lag ska tillämpas på samtliga tjänster beställa från Bolagsgrossisten i Sverige AB. Kund ansvarar för att tillhandahålla korrekt information vid beställning och tillgodose begärda kompletteringar som kan krävas för att följa gällande lagstiftning. Bolagsgrossisten i Sverige AB kan ej ta ansvar för skada mot kund till följd av oväntade lagändringar och regler.

2. Redovisningstjänster

En övergripande förutsättning för att Bolagsgrossisten i Sverige AB ska kunna tillhandahålla ett korrekt utfört arbete är att korrekt och kompletta uppgifter lämnas. Kund ansvarar för att tillhandahålla de korrekta uppgifterna för ändamålet. Detta innefattar, men är ej begränsat till underlag för bokföring och bokslut. Gör kund avsteg från detta förbehåller sig Bolagsgrossisten i Sverige AB att omgående avsluta uppdraget samt att fakturera eventuella fasta avgifter enligt det enskilda avtalet. Bolagsgrossisten kan efter eget beslut eller förfrågan på kund arkivera uppdragsdokumentation upp till 10 år efter avslutat Uppdrag och ska förvara den på sådant sätt att den inte blir tillgänglig för obehöriga.

3. Avveckling

Kostnad för tjänsten avveckling från Bolagsgrossisten i Sverige AB anges för arbete utfört av bolaget. Totalkostnader för avvecklingen kan variera och är beroende av bolagets skick och historik. Avgifter och övriga kostnader som kan tillkomma utöver bolagsverkets fasta avgifter är, men är inte begränsat till redovisningstjänster, resor samt porto. Uppskattad totalkostnad beräknads utifrån de uppgifter kund uppgivit om bolaget. Kostnaden ska vara tydligt angivet i avtalet som Bolagsgrossisten i Sverige AB tillhandahåller kund. Uppstår kostnader utöver detta ska kund utan undantag inom 10 arbetsdagar ta ställning till detta. Avböjer kund att godkänna angiven kostnad ska denne på egen hand tillhandahålla saknat material alternativ anlita hjälp med detta. Uppstår det en fördröjning i avvecklingen till följd av detta eller liknande beslut i mer än 25 arbetsdagar förbehåller sig Bolagsgrossisten i Sverige AB att avsäga sig uppdraget och fakturera för utfört arbete. Efter signering av tillhandahållet avtal garanterar Bolagsgrossisten i Sverige AB juridisk ansvarsfrihet för föregående styrelse. Tjänsten skall ej förväxlas med Snabbavveckling. (punkt 5.) Undantag från ansvarsfriheten är om uppgifterna kund lämnat är felaktiga eller missvisande. Bolagsgrossisten i Sverige AB har vid dessa fall rätt att makulera ingått avtal och fakturera för utfört arbete och utlägg. Grova felaktigheter bland dessa uppgifter som resulterar i att bolaget, varumärket Bolagsgrossisten eller samarbetspartners på något sätt skadas kan resultera i skadeståndsyrkande.

4. Bolagsförsäljning.

Bolagsgrossisten i Sverige AB ansvarar för att innan överlåtandet av berört bolag att kontrollera och ange korrekta uppgifter om bolagets skick och historik. Denna information ska tydliga anges i avtalet Bolagsgrossisten i Sverige AB tillhandahåller kund. Anser kund att mer uppgifter ska tilläggas i det skrivna avtalet ska detta göras 5 arbetsdagar. Kan de begärda uppgifterna av någon anledning ej garanteras skall dessa inte heller anges i avtalet. Köparen, men även Bolagsgrossisten i Sverige AB kan vid valfri tidpunkt innan avtalets godkännande välja att avbryta affären. Avbryts affären äger Bolagsgrossisten i Sverige AB rätten att fakturera för utfört arbete. Undantag från detta är om föregående ägare, Bolagsgrossisten i Sverige AB eller dess samarbetspartners angivit felaktiga uppgifter i offert eller avtal. Bolagsgrossisten i Sverige AB ansvarar för att ange eventuella tillägg tydligt i avtalet. Köparen ansvarar för att läsa igenom avtalet så att det stämmer med sin uppfattning samt tidigare överenskommelser. Kund ansvarar för att efter godkänt avtal utföra betalning inom 5 arbetsdagar eller i annat fall begära att annat anges i avtalet. Om kund inte har begärt tillägg eller följer detta äger Bolagsgrossisten i Sverige AB rätten att fakturera upp till 1/5 av det avtalade priset för bolaget samt annullera beställningen i sin helhet. Kunden ska omgående kontakta Bolagsgrossisten i Sverige AB om det skulle uppstå problem i samband med överföringen.

5. Snabbavveckling

Bolagsgrossisten i Sverige AB ska inom 5 arbetsdagar utföra överföring av den avtalade ersättningen. Undantag från angiven tid är händelser utanför bolagets kontroll. Exempel på detta kan vara, men är inte begränsat till det att kund lämnat felaktiga kontouppgifter, information, krig, naturkatastrofer, driftstörningar hos bank eller hos annat berört bolag. Undantag kan även göras om annan utbetalningstid blir avtalad och anges i det enskilda avtalet. Kund ansvarar för att kontrollera angiven utbetalningstid innan godkännande. Kostnad för tjänsten snabbavveckling från Bolagsgrossisten i Sverige AB anges för utfört arbete. Totalkostnad för tjänsten ska vara tydligt angiven i avtalet Bolagsgrossisten i Sverige AB tillhandahåller kund. Bolagsverkets fasta avgifter tillkommer om inte annat anges i avtalet. Angiven totalkostnaden beräknas utifrån de uppgifter kund tillhandahåller. Avgifter som kan tillkomma är för, men är inte begränsat till fakturahantering, redovisning, bokslut, utlägg samt resekostnader. Kunden ansvarar för att lämna korrekt information innan avtalet godkänns för att få den korrekta uppskattade totalkostnaden innan arbetet påbörjas. Efter signering av tillhandahållet avtal garanterar Bolagsgrossisten i Sverige AB juridisk ansvarsfrihet för föregående styrelse. Bolagsgrossisten i Sverige AB förbehåller sig att efter övertagandet av det berörda bolaget och det juridiska ansvaret rätten att på egen hand besluta bolagets framtid. Detta kan vara, men är ej begränsat till ett beslut om likvidering, ange som vilande, att återställa bolaget till ett brukligt skick, att ombilda organisationsnumret till ett tomt lagerbolag för vidare försäljning. Undantag från ansvarsfriheten är om uppgifterna kund lämnat är felaktiga eller missvisande. Grova felaktigheter bland dessa uppgifter som resulterar i att bolaget, varumärket Bolagsgrossisten eller dess samarbetspartners på något sätt skadas kan resultera i skadeståndsyrkande. Bolagsgrossisten i Sverige AB har vid dessa fall rätt att makulera ingått avtal och fakturera för utfört arbete och övriga kostnader.

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.