olika företagsformer

I denna artikel går vi igenom de fyra största och vanligaste bolagsformerna som används för att driva företag i Sverige. Detta för att ge en bättre överblick om vilken bolagsform som passar er verksamhet. Artikeln tar även upp de några av de lagar, regler och skatter som gäller för respektive bolagsform.

0
REGISTRERADE AKTIEBOLAG
0
REGISTRERADE ENSKILDA FIRMOR
0
REGISTRERADE HANDELSBOLAG
0
REGISTRERADE KOMMANDITBOLAG

REGISTRERA ETT BOLAG

Om man ska starta eget eller har en vinstgivande hobbyverksamhet som börjar generera lite större intäkter så behöver man registrera sig som ett bolag. Vilken form av bolag som man ska registrera sig som hos bolagsverket beror på vilken typ av verksamhet man har, hur stor omsättning företaget genererar samt vilken inriktning verksamhet har. I Sverige finns det flera olika bolagsformer som är skräddarsydda och anpassade efter olika typer av verksamheter. De bolagsformer i Sverige som påträffas mest är aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag samt enskild firma. 

967 885 svenska företag finns registrerade som någon av dessa bolagsformer. [2018]

Utöver dessa finns även flera olika företagsformer som inte ses särskilt frekvent men som man ska kunna se skillnad mellan. Samfällighetsförening är ett exempel på en sådan bolagsform och registreras då under en juridisk person.

AKTIEBOLAG

Ett aktiebolag måste startas av en eller flera individer (aktiebolagsägare). Men till skillnad från flera av de övriga bolagsformerna krävs det att man har ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. 

Privata aktiebolag är för verksamheter som har en större årlig omsättning där skatter oftast inbetalas månadsvis.

Aktiebolaget kräver en kapitalinsats och är därför den bolagsform där man behöver ha en liten större buffert innan starten. Vid registrering kan man välja att starta ett publikt aktiebolag eller ett privat aktiebolag. Beroende på bolagsform är det delägarna som äger aktierna.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet som man använder när man startar upp bolaget består av flera andelar som ägs av antingen privatpersoner eller företaget. Det är kapitalet som används som bevis för ägandeskapet. Ett aktiekapital består i de flesta fallen av kontanter men kan bland annat även innefatta egendomar som är relevanta för verksamheten. 

Om man använder en egendom som aktiekapital kallas det istället för apportegendom och ska kontrolleras av en revisor. Lägsta tillåtna summan som ett aktiekapital måste bestå av är alltså 50 000 kronor och i vissa fall 100 000 kronor.

FÖRDELARna MED AKTIEBOLAG

Den största fördelen med ett starta upp ett aktiebolag är att man har valet att göra detta enskilt eller tillsammans med en eller flera personer. Dessutom har man en större säkerhet som privatperson med en starkare linje mellan ägaren och företaget vilket innebär att man som ägare inte har ett personligt ansvar.

Detta är då en stor fördel om man jämför med ansvaret man har som enskild näringsverksamhet då skulder istället övergår till dig som ägare. Det är bolaget som är ansvarig för sina skulder och avtal i dessa fallen. 

Kapitalet som man har satt in är vad som används som en säkerhet. Med ett aktiebolag kan man även anställa personer att vara delaktiga i firman, anställa frilansare eller övrig personal med möjlighet till löneförmåner. Dessa kan då ha hand om bolagets bokföring och administration. Då aktiebolag normalt sett har en större omsättning så kontrolleras detta med fördel av en revisor.

Aktiekapitalet som man använder när man startar upp bolaget består av flera andelar som ägs av antingen privatpersoner eller företaget. Det är kapitalet som används som bevis för ägandeskapet. Ett aktiekapital består i de flesta fallen av kontanter men kan bland annat även innefatta egendomar som är relevanta för verksamheten. 

Om man använder en egendom som aktiekapital kallas det istället för apportegendom och ska kontrolleras av en revisor. Lägsta tillåtna summan som ett aktiekapital måste bestå av är alltså 50 000 kronor och i vissa fall 100 000 kronor.

AKTIEBOLAGSLAGEN (ABL)

Denna lag är särskilt utvecklad för att skydda hela verksamheten inkluderat bolaget, aktieägarna, antalet aktier och bolagets eventuella kunder och leverantörer.

ABL består av särskilda bestämmelser som bolagets ägare såsom direktör och särskild granskare ska kontrollera och basera bolagets beslut på. Alltså omfattar lagen hela bolagets verksamhet. Lagen inkluderar även riktlinjer för hur aktieägare får ut sin eventuella del av bolagets vinst. 

Lagen innefattar även bestämmelser för bland annat hur aktierna ska hanteras, regler och riktlinjer för hur en vinstutdelning betalas ut samt krav på aktiekapitalet

Det är nödvändigt att man har en särskild granskare som ser till att allting sköts enligt Aktiebolagslagen för att bolaget inte ska råka ut för böter eller skadestånd. I vissa fall kan bolag som bryter mot ABL ställas inför domstol. Det är därför nödvändigt att bolagets revisor har erfarenheten som krävs för att säkerställa att verksamheten sköts och hanteras enligt denna lagstiftning.

AKTIEBOK

För samtliga aktiebolag måste man ha en aktiebok. En aktiebok skall innehålla samtlig information vad gäller bolagets aktier och aktieägare. Som privatperson kan man begära att få ett aktiebrev från bolaget. Enligt Aktiebolagslagen ska samtliga ändringar av aktier som försäljning eller liknande antecknas i aktieboken. För vanliga aktiebolag är dessa anteckningar offentliga och kan ses av bolagets aktieägare. Aktieboken finns då tillgänglig online och kan även skickas till ägarens e-post.

När bolagets styrelse har skrivit under stiftelseurkunden ska bolaget upprätta en korrekt aktiebok som ska innehålla samtlig information om aktierna och dess ägare som bolaget innehar. Hos Bolagsverket registreras dock inte vilka som är ägare av bolagets aktier och eller vilka som har flera aktier. Därför ska aktieboken alltid uppdateras så snart det sker en förändring eller försäljning.

PUBLIKT AKTIEBOLAG

Ett publikt aktiebolag erbjuder aktier till den öppna marknaden. Detta innebär att bolaget erbjuder aktier som kan marknadsföras till privatpersoner eller andra företag. Man kan då uppmärksamma omvärlden genom marknadsföring för att människor ska vara medvetna om bolagets aktier och välja att bli delägare i bolaget.

Men för att kunna registrera bolaget som ett publikt aktiebolag måste man ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Ett publikt aktiebolag måste ha en verkställande direktör och styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Det finns både privata och publika aktiebolag och båda alternativen ska registreras hos Skatteverket och Bolagsverket. Om man vill starta aktiebolag anger man under registreringsprocessen om det ska vara ett privat eller publikt bolag.

UTDELNING AKTIEBOLAG

Om man har ett aktiebolag som har en vinst kan man begära en utdelning. Men trots att företaget har gått med vinst är det dock inte självklart att en vinstutdelning till aktieägarna sker. Det beror helt enkelt på bolagets förutsättningar och struktur och hur man beslutar om utdelning vid en eventuell vinst.  För en godkänd utdelning krävs det till exempel att man äger minst 4% av aktiebolaget. 

Om man står som ägare och företaget går med vinst kan man välja att ta ut lön från bolaget. Skatten beräknas på den lön som man väljer att ta ut och summan beror på flera olika faktorer. Bland annat livssituation, boendesituation och kommunalskatt. Hur stor lön eller utdelning man tar ut kan alltid justeras och skatten baseras därefter på årsinkomsten. Det är viktigt att man har kännedom om brytpunkten för statlig skatt för att man ska kunna göra ett smartare uttag. Det är sedan bolaget som även betalar bolagsskatt på en utdelning.

SKATT AKTIEBOLAG

Skatten som aktiebolaget måste betala in till skatteverket ser lite olika ut från bolag till bolag. Först måste bolaget ansöka om F-skatt och registrera sig för moms. Man kan på förhand räkna ut en preliminär skatt för att planera bolagets utgifter och omsättning bättr

Den preliminära skatten ska dock ses mer som en guide och är inte helt korrekt. Vid årsredovisningen kan man få betala lägre skatt eller en högre skatt beroende på hur den preliminära skatten har noterats och betalats in under året. 

Den skatt som bolaget slutligen behöver betala in baseras på t.ex. vinst, lön eller utdelning. Den slutliga bokföringen visar då vad bolaget måste betala

Skatten som man betalar in är dels bolagsskatten som baseras på den vinst som företaget haft under året. Bolagsskatten ligger på 21.4%. Ägaren beskattas på sin del av vinsten och den lön som betalas ut samt eventuella utdelningar från aktierna.

KOMMANDITBOLAG

Kommanditbolag är en form av handelsbolag men ser lite annorlunda ut om man jämför med ett mer traditionellt handelsbolag. Ett kommanditbolag måste registreras på två eller flera bolagsmän. En delägare måste som står som komplementär i ett bolaget och minst en annan ska stå som kommanditdelägare.

För att kunna starta företag som ett kommanditbolag krävs det att ingen av bolagsmännen har satts i tidigare konkurs eller har ett näringsförbud. Dessa riktlinjer är för att skydda bolagsmännen då de har obegränsat ansvar för bolaget.

STARTA KOMMANDITBOLAG

Det är personen som är registrerad som komplementär som är ansvarig för bolagets skulder och avtal. Man kan därför välja att ha flera komplementärer eller välja ut en av bolagsmännen som då bär på hela det ansvaret. Ett annat krav är att bolagets namn måste inkludera ordet kommanditbolag för att registreringen ska godkännas.

Fördelen  med denna bolagsform är att det inte krävs något startkapital som ett aktiebolag. Kommanditbolag ska alltid registreras hos Bolagsverket och om företaget genererar en större omsättning är det krav på att man även ska lämna in en årsredovisning.

SKATT KOMMANDITBOLAG

Som kommanditbolag skatter man på samma sätt som om man har ett vanligt handelsbolag. Detta innebär att det inte är själva bolaget som skattar på vinsten. Istället skattar varje enskild delägare för sin andel av vinsten vilket betyder att man under årets gång kan välja att ta ut detta i så kallat eget uttag eller låta det ligga kvar i bolaget.

Skatten baseras på företagets överskott under året och beräknas varje månad som en preliminärskatt.

När man väljer att genomföra ett eget uttag så betalar man då en egenavgift på 28,97%. Därefter betalar man en kommunalskatt som kan variera från kommun till kommun. Men kommunalskatten ligger generellt på ungefär 31%.

Som delägare av ett kommanditbolag kan man även ansöka om en nedsättning av egenavgifter. Det krävs dock att man som bolag har ett överskott på minst 40 000 kronor per år. På skatteverkets hemsida och hos Bolagsverket kan man räkna ut en preliminär skatt och få hjälp med att balansera uttag och betalningar.

handelsbolag

Som handelsbolag skiljer sig riktlinjerna något till skillnad från ett kommanditbolag. Men denna bolagsform hanteras enligt liknande riktlinjer och krav och skatten räknas därför ut på samma sätt som om man har ett kommanditbolag. Detta är helt enkelt en särskild form av handelsbolag som är väldigt vanlig i Sverige. 

HANDELSBOLAG

ENSKILD FIRMA

Ett handelsbolag registreras hos bolagsverket som en juridisk person och det måste finnas minst två eller flera bolagsmän. Dessa delägare eller bolagsmän är då solidariskt ansvariga för bolagets avtal och skulder.

Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen hos bolagsverket genomförts. Detta nummer fungerar på samma sätt som ett personnummer och är vad som används vid kontakt med myndigheter eller andra parter. Några andra krav som råder för att man ska kunna registrera sig som ett handelsbolag är att namnet ska innehålla just ordet Handelsbolag.

Delägare för handelsbolag behöver vara minst 18 år eller ha en förmyndares intyg för att registrera bolaget. Handelsbolag som är av en något större storlek ska ha en revisor som kontrollerar bolagets bokföring. Dessa bolag måste då även lämna in en årsredovisning.

Dessa riktlinjer är för att skydda bolagets delägare då de är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

SKATT HANDELSBOLAG

Skatten för ett handelsbolag är densamma som om man har ett kommanditbolag. Alltså skattar bolaget inte på vinsten utan istället bolagets delägare. Som delägare i ett handelsbolag skattar man för sin del av vinsten och därmed de egna uttagen som man gör under årets gång.

Man måste ha ett godkännande för F-skatt innan man kan registrera bolaget, betala skall och kunna skicka in sin deklaration.

Förutom kommunalskatten som ligger på runt 31% betalar man som delägare även sociala avgifter på 28,9%. Dessa egenavgifter kan man ansöka om att få minskat och baserad då på personen i frågas livssituation och andra faktorer som kan väga in.

Under årets gång gör man en preliminär inkomstdeklaration. Den slutliga skatten justeras i slutet av skatteåret när man skickar in deklarationen och det är här man betalar in rätt andel skatter och avgifter.

ENSKILD FIRMA

Till skillnad från ett aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag så drivs en enskild näringsverksamhet av en privatperson. Företaget registreras av en enskild individ som är personligt ansvarig för bolaget och dess skatter, avgifter, skulder och avtal.

Till skillnad från bolag som drivs av flera delägare eller bolagsmän så har en enskild firma inte något organisationsnummer. Istället drivs företaget genom och registreras på ett personnummer. Personnummer är det som blir bolagets identitetsbeteckning.. En enskild firma ska som samtliga andra bolagsformer registreras hos Skatteverket för att betala så kallad F-skatt eller företagsskatt som det även kallas för.

REGISTRERA ENSKILD FIRMA

Som enskild näringsidkare så är det personen själv som ansvarar för att under årets gång betala in rätt skatter och avgifter. Detta görs i de flesta fall årligen.

Fördelen med en enskild firma är att det är registrerat som en fysisk och juridisk person vilket innebär att man har mer kontroll på skatter och utgifter.

SKATT ENSKILD FIRMA

Som en enskild firma är man skyldig att under årets gång räkna ut en preliminär skatt varje månad. Denna preliminära skatt kan man sedan justera när årsdeklarationen lämnas in för skatteåret. Om man säljer varor eller tjänster måste man även betala in moms för bolaget.

Skatten för en enskild näringsverksamhet består dels av en skatt på bolagets vinst. Vinsten räknas ut genom att man räknar ut bolagets intäkter och drar bort utgifterna. Man drar sedan bort relevanta utgifter och den slutliga summan är vad som blir bolagets överskott.

När man registrerar bolaget så räknar skatteverket ut en preliminär skatt som man betalar in varje månad. Denna preliminära skatt baseras på bland annat de uppgifter om överskott och inkomster som man fyller i vid registreringen av F-skatt hos Skatteverket. När man sedan skickar in deklarationen stämmer man av dessa uppgifter och kan då se hur den slutliga skatten ser ut.

Som ägare av ett enskilt bolag måste man förutom den preliminära skatten och moms även betala in de sociala avgifterna som är cirka 28.97%.

En enskild firma som har en årlig omsättning som understiger 1 miljon kronor kan välja att betala in momsen månadsvis, kvartalsvis eller i samband med att deklarationen skickas in i slutet av skatteåret.

STARTA BOLAG?

Stäng meny